Mahram Menurut Al Qur'an


Qiroati Pusat – Mungkin di antara kita ada yang tidak mengetahui apa itu mahrom dan siapa saja yang termasuk mahromnya. Padahal mahrom ini berkaitan dengan banyak masalah. Seperti tidak bolehnya wanita bepergian jauh (bersafar) kecuali dengan mahromnya. Tidak boleh seorang laki-laki dengan wanita berduaan kecuali dengan mahromnya. Wanita dan pria tidak boleh jabat tangan kecuali itu mahromnya. Dan masih banyak masalah lainnya.

Yang dimaksud mahrom adalah wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki. Mengenai mahrom ini telah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina." (QS. An Nisa': 22-24)

Mahrom di sini terbagi menjadi dua macam:
 1. Mahrom muabbad, artinya tidak boleh dinikahi selamanya
 2. Mahrom muaqqot, artinya tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja dan jika kondisi ini hilang maka menjadi halal. Berikut kami rinci secara ringkas.


Mahrom Muabbad

Mahrom muabbad dibagi menjadi tiga, yaitu karena nasab, karena ikatan perkawinan (mushoharoh), dan karena persusuan (rodho'ah).

A. Mahrom muabbad karena keturunan

Merupakan mahram yang ditentukan karena nasab. Ada 7 wanita yang termasuk dalam mahram ini.

 1. Ibu
  Yang termasuk di sini adalah ibu kandungnya, ibu dari ayahnya, dan neneknya (dari jalan laki-laki atau perempuan) ke atas.
 2. Anak perempuan
  Yang termasuk di sini adalah anak perempuannya, cucu perempuannya dan terus ke bawah.
 3. Saudara perempuan
 4. Bibi dari jalur ayah ('ammaat)
  Yang dimaksud di sini adalah saudara perempuan dari ayahnya ke atas, termasuk di dalamnya adalah bibi dari ayahnya atau bibi dari ibunya.
 5. Bibi dari jalur ibu (khollaat)
  Yang dimaksud di sini adalah saudara perempuan dari ibu ke atas, termasuk di dalamnya adalah saudara perempuan dari ibu ayahnya.
 6. Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan)
  Yang dimaksud di sini adalah anak perempuan dari saudara laki-laki, dan ini terus ke bawah
 7. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan)Yang dimaksud di sini adalah anak perempuan dari saudara perempuannya, dan ini terus ke bawah.


B. Mahrom muabbad karena ikatan perkawinan (mushoro'ah)

Merupakan mahram yang ditentukan karena adanya ikatan perkawinan. Ada 4 wanita yang termasuk dalam mahram ini.

 1. Istri dari ayah
 2. Ibu dari istri (ibu mertua)
  Ibu mertua ini menjadi mahrom selamanya (muabbad) dengan hanya sekedar akad nikah dengan anaknya (tanpa mesti anaknya disetubuhi), menurut mayoritas ulama. Yang termasuk di dalamnya adalah ibu dari ibu mertua dan ibu dari ayah mertua.
 3. Anak perempuan dari istri (robibah)
  Ia bisa jadi mahrom dengan syarat si laki-laki telah menyetubuhi ibunya. Jika hanya sekedar akad dengan ibunya namun belum sempat disetubuhi, maka boleh menikahi anak perempuannya tadi. Yang termasuk mahrom juga adalah anak perempuan dari anak perempuan dari istri dan anak perempuan dari anak laki-laki dari istri.
 4. Istri dari anak laki-laki (menantu)
  Yang termasuk mahrom juga adalah istri dari anak persusuan.


C. Mahrom muabbad karena persusuan (rodho'ah)

Merupakan mahram yang ditentukan karena adanya ikatan perkawinan. Ada 9 wanita yang termasuk dalam mahram ini.
 1. Wanita yang menyusui dan ibunya.
 2. Anak perempuan dari wanita yang menyusui (saudara persusuan).
 3. Saudara perempuan dari wanita yang menyusui (bibi persusuan).
 4. Anak perempuan dari anak perempuan dari wanita yang menysusui (anak dari saudara persusuan).
 5. Ibu dari suami dari wanita yang menyusui.
 6. Saudara perempuan dari suami dari wanita yang menyusui.
 7. Anak perempuan dari anak laki-laki dari wanita yang menyusui (anak dari saudara persusuan).
 8. Anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusui.
 9. Istri lain dari suami dari wanita yang menyesui.

Adapun jumlah persusuan yang menyebabkan mahrom adalah lima persusuan atau lebih. Inilah pendapat Imam Asy Syafi'i, pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, Ibnu Hazm, Atho' dan Thowus. Pendapat ini juga adalah pendapat Aisyah, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Zubair.

Mahrom Muaqqot

Artinya, mahrom (dilarang dinikahi) yang sifatnya sementara. Wanita yang tidak boleh dinikahi sementara waktu ada 8.

1. Saudara perempuan dari istri (ipar)


Tidak boleh bagi seorang pria untuk menikahi saudara perempuan dari istrinya dalam satu waktu berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun jika istrinya meninggal dunia atau ditalak oleh si suami, maka setelah itu ia boleh menikahi saudara perempuan dari istrinya tadi.


2. Bibi (dari jalur ayah atau ibu) dari istri

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Tidak boleh seorang wanita dimadu dengan bibi (dari ayah atau ibu) -nya." (HR. Muslim no. 1408)

Namun jika istri telah dicerai atau meninggal dunia, maka laki-laki tersebut boleh menikahi bibinya.


3. Istri yang telah bersuami dan istri orang kafir jika ia masuk Islam

Allah Ta'ala berfirman, "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu." (QS. An Nisa': 24)

Jika seorang wanita masuk Islam dan suaminya masih kafir (ahli kitab atau agama lainnya), maka keislaman wanita tersebut membuat ia langsung terpisah dengan suaminya yang kafir. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya." (QS. Al Mumtahanah: 10)


4. Wanita yang telah ditalak tiga, maka ia tidak boleh dinikahi oleh suaminya yang dulu sampai ia menjadi istri dari laki-laki lain

Allah Ta'ala berfirman, "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." (QS. Al Baqarah: 230)

5. Wanita musyrik sampai ia masuk Islam

Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu." (QS. Al Baqarah: 221)

Yang dikecualikan di sini adalah seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Ini dibolehkan berdasarkan firman Allah Ta'ala.

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik." (QS. Al Maidah: 5)

Adapun wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab atau laki-laki kafir. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka." (QS. Al Mumtahanah: 10)


6. Wanita pezina sampai ia bertaubat dan melakukan istibro' (pembuktian kosongnya rahim)

Tidak boleh menikahi wanita pezina kecuali jika terpenuhi dua syarat:


a. Wanita tersebut bertaubat

Allah Ta'ala berfirman, "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin" (QS. An Nur: 3)

Dengan taubat-lah yang akan menghilangkan status sebagai wanita pezina. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Orang yang bertaubat dari suatu dosa seakan-akan ia tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali." (HR. Ibnu Majah no. 4250. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)


b. Istibro'

Istibro' adalah menunggu satu kali haidh atau sampai bayi dalam kandungannya lahir. Inilah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Inilah yang lebih tepat.

Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Wanita hamil tidaklah disetubuhi hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil istibro'-nya (membuktikan kosongnya rahim) sampai satu kali haidh." (HR. Abu Daud no. 2157. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)


7. Wanita yang sedang ihrom sampai ia tahallul

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Orang yang sedang berihram tidak diperbolehkan untuk menikahkan, dinikahkan dan meminang." (HR. Muslim no. 1409, dari 'Utsman bin 'Affan)


8. Tidak boleh menikahi wanita kelima sedangkan masih memiliki istri yang keempat

Allah Ta'ala berfirman, "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat..." (QS. An Nisa': 3)

Bagi kaum muslimin dilarang menikahi lebih dari empat istri. Kecuali Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam boleh menikahi lebih dari empat istri dan boleh menikah tanpa mahar.


Inilah pembahasan mengenai mahrom berdasarkan dalil Qur'an. Semoga bermanfaat.[muslim.or.id]
Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar